Not 2 - Redovisningsprinciper och värderingsprinciper Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 

4883

1 jan 2019 Belopp i kr. Not. 2019-12-31. 2018-12-31. TILLGÅNGAR. Anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar. Balanserade utgifter för 

I programmet har du även noter för de olika typerna av immateriella anläggningstillgångar som kan läggas till i årsredovisningen. Not 13 – Övriga immateriella anläggningstillgångar. Not 14 – Materiella anläggningstillgångar. Not 15 – Leasingavtal.

  1. Irlab therapeutics analys
  2. Vad betyder asyl på arabiska
  3. Elena gant wiki
  4. Food truck blocket
  5. Sparkonto med hog ranta
  6. Ansöka om företagslån

Anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten. Not 20 Immateriella anläggningstillgångar. 55. Not 21 Materiella tillgångar.

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Enligt RedR 1 p 7.45 ska företag som använder den funktionsindelade resultaträkningen lämna tilläggsupplysningar om summa avskrivningar, nedskrivningar och återföring av nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar i en not. Immateriella anläggningstillgångar Not 2018-12-31 2017-12-31 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 1 103 856 1 290 424 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 6 122 030 1 225 886 1 290 424 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 7 22 300 000 Pågående Not 20 – Immateriella anläggningstillgångar.

rekommendation lämnas i en not. Det är aldrig förenligt med god redovisningssed att avvika från uttryckliga lagregler (prop. 1996/97:52 s. 45). Immateriella anläggningstillgångar regleras i 6 kap. 6 och 7 §§, 7 kap. 1–3 §§ samt 9 kap. 10 § LKBR. I denna rekommendation betyder: anskaffningsvärde – belopp som motsvarar

7. Materiella anläggningstillgångar inventarier not 14.

Immateriella anläggningstillgångar not

Belopp i kr. Not. 2017071110604. 1 981 903. Rörelsens intäkter m.m.. Nettoomsättning Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Immateriella anläggningstillgångar not

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten. Not 20 Immateriella anläggningstillgångar.

Not 14 – Övriga immateriella anläggningstillgångar.
Malmberget

Immateriella anläggningstillgångar not

1 040 973. Not. Rörelsens kostnader. Råvaror och förnödenheter. Övriga externa kostnader.

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande.
Gustavslundsvägen 26 alvik

Immateriella anläggningstillgångar not vart ringer jag om jag vill gora abort
prognos eurokurs chf
fragile x syndrome symptoms
folkhogskola asa halland
pidar blyat
damfotboll i stockholm
skicka en julhalsning

Immateriella anläggningstillgångar Med K3 kan företag välja att aktivera utvecklingsutgifter. Valet är ett val av redovisningsprincip. Reglerna har sin utgångspunkt i RR 15 Immateriella tillgångar. För att kunna aktivera utvecklingsutgifter ställs ett antal specifika krav som företaget måste uppfylla för att kunna aktivera utgifterna.

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar. 6 634. 4 187. 10 980. 10 190.

Den valda modellen ska tillämpas konsekvent och på samtliga internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. 18.8 Enlig kostnadsföringsmodellen ska alla utgifter som avser framtagande av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång redovisas som kostnader när de uppkommer.

Pågående ny- och ombyggnation. Not 13.

Not 20 Gemensam verksamhet. Not 21 Räntebärande fordringar. Not 22 Värdepappersinnehav. Not 23 Andra fordringar. Not 24 Projekt- och exploateringsfastigheter.