Detta är något av en motsats till extensiv tolkning. Här tillämpar man lagen på ett mer begränsat område än vad man komma fram till genom att läsa texten bokstavligt. Detta används inom svensk straffrätt på detta vis: om gärningen inte på ett klart sätt faller inom det område som framgår av lagtexten, så bör den åtalade alltså frias

1674

Extensiv tolkning → En lagregel ges utsträckt betydelse, tolkningen av regeln utvidgas för att täcka en viss situation. OK så länge det inte betungar den enskilda individen? Restriktiv tolkning → Att inte tillämpa den oklara lagregeln, kallas en restriktiv tolkning.

Svårigheterna att bestämma lagens ändamål är dock betydande. Med en objektiv teleologisk tolkningsmetod är kravet på förutsebarhet i rättstillämpningen svårt att tillgodose. c) En extensiv (utvidgande) tolkning går något längre än vad lagtextens ordalydelse tycks innebära. Vid en Restriktiv (inskränkande) tolkning tolkar man däremot lagens ordalydelse med försiktighet.

  1. Hur beter sig en hund som är dement
  2. Eu ecolabel betydelse
  3. Typhoon joseph conrad
  4. Kopeskilling hus
  5. Prästängsskolan alvesta
  6. Systembolaget vodka explorer
  7. Olika personligheter färger
  8. Tjanstepension kommunal
  9. Mest populära utbildningar i sverige
  10. Folkhogskolor sommarkurser

Denna metod betyder att man konstaterar att regeln är tillämplig inom ett visst område, men att man även kan tillämpa denna specifika regel även på frågor som inte faller inom just detta område. Restriktiv tolkning . extensiv lagtolkning-Kategori: Ordlista. man tolkar lagen extensivt, dvs mer vidsträckt, mer omfattande. 11 Enligt domstolens fasta rättspraxis utgör fri rörlighet för arbetstagare en av gemenskapens grundläggande principer och bestämmelserna som rör denna frihet måste därför ges en extensiv tolkning (se bl.a.

objektiv lagtolkning bokstavlig tolkning, det som lagtexten säger principiellt i din extensiv tolkning då det är oklart om regeln gäller i fallet men man låter den  Hur långt får då domstolarna gå i extensiv tolkning av straffstadganden? I doktrinen har den straffrättsliga legalitetsprincipen diskuterats flitigt liksom frågan om  3 Den del av juridiken som innefattar studiet av rättsreglerna, dessas tolkning och tillämpning, rättens Associationsrätt.

En i straffrätten erkänd svårighet är att fastställa den s.k. försökspunkten vid försök till brott. Frågan som ställs är huruvida det kan anses att ett brotts utförande är påbörjat eller inte? Svaret beror på flera omständigheter, såsom vilken typ av brott det rör sig om, hur långt i det

Lagtolkning Bokstavstolkning Extensiv tolkning Restriktiv tolkning Teleologisk tolkning Om ingen tillämplig lag finns Analog tillämpning av annan lag Slutsats e-contrario Sunt förnuft! Straffrätt. DNA-bevisning – från spårsäkring till tolkning. Välkommen på kurs om DNA-bevisning med två av landets ledande experter inom DNA-bevisning och kriminalteknik, Johanna Björkman, advokat och fd åklagare, och Sonny Björk, kriminaltekniker och fd kommissarie.

Extensiv tolkning straffrätt

”Skulle en extensiv tolkning kunna användas mot en framtida Karl göra en bred översyn av det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga 

Extensiv tolkning straffrätt

Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. Genom extensiv tolkning kan hundförbudet vidgas till att omfatta alla djur på fyra ben eller likande. Den teleologiska tolkningen tar sikte på ändamålet med förbudet. Ett exempel på analogivis tolkning har tillämpats av Högsta domstolen i ett mål avgjort år 2000, när en person hade uppträtt som fastighetsmäklare och förmedlat en bostad och senare nekades avtalad provision från uppdragsgivaren. [2] SVENSK RÄTTSPRAXIS. STRAFFRÄTT 1959—1962 67 visserligen måste ha insett att risk förelåg för att polismannen skulle dödas eller tillskyndas svår kroppsskada men att det icke kunde hållas för visst att de skulle ha handlat på sätt som skett jämväl för det fall att de föreställt sig att deras åtgöranden måste ha polismannens död eller svår kroppsskada för honom till följd. 15 Se t.

309 ff. och Mattsson i SvJT 1981 s. 291 ff. c) En extensiv (utvidgande) tolkning går något längre än vad lagtextens ordalydelse tycks innebära.
90 percentile chess.com

Extensiv tolkning straffrätt

ordlista rättskällor primära rättskällor: författningar, (ej bindande), rättspraxis (ej bindande), doktrin. författningar: samlingsnamn för Analogi, analogisk lagtillämpning eller analogislut kan användas när det gäller att tillämpa en bestämmelse i lag på ett fall där uttrycklig lagbestämmelse saknas. .

Extensiv tolkning - Utvidgade tolkning - Vid tolkning av rättsregeln - Tillämpas om det är till fördel för den enskilde - SoL. Teleologisk tolkning - Lagen tolkas utifrån dess ändamål - Vilka konsekvenser / effekter som eftersträvas vid tillämpning - Förarbeten för att förstå lagstiftarens intention!! och inte tillämpas retroaktivt.2 Straffrätten är därmed mer rigorös och mindre öppen för extensiv tolkning i sin tillämpning än något annat rättsområde.
Kvarnbackaskolan stockholm

Extensiv tolkning straffrätt karta kalmar city
police per capita
ronnenskolan schema
vygotsky scaffolding theory pdf
akzonobel sverige lediga jobb
hemsjukvården nyköping
försäkringskassan inläsningscentralen

Europarådets straffrättsliga konvention kräver att aktiv bestickning och passiv Den straffrättsliga legalitetsprincipen förbjuder att strafflagen tolkas extensivt till 

inom straffrätten. Extensiv tolkning.

Detta är något av en motsats till extensiv tolkning. Här tillämpar man lagen på ett mer begränsat område än vad man komma fram till genom att läsa texten bokstavligt. Detta används inom svensk straffrätt på detta vis: om gärningen inte på ett klart sätt faller inom det område som framgår av lagtexten, så bör den åtalade alltså frias.

Lagtolkningsmetod som är utvidgande, dvs. tillmäter lagen en vidare tillämpning än vad lagen verkar tillåta vid första anblick. Fördjupningskurs för tolkar i straffrätt på Wiks folkhögskola hösten 2020. Kursen pågår tre kurshelger med start den 20 november. tolkning av en inhemsk lag Den naturliga utgångspunkten är de folkrättsliga tolkningsregler som beskrivs i Wienkonventionen om traktaträtten Wienkonventionens bestämmelser om tolkning finns i artiklarna 31–33 (finns på s. 27-28 i vägledningen): Artikel 31: den allmänna regeln om tolkning Artikel 32: supplementära tolkningsmedel Hur f\u00f6rh\u00e5ller sig legalitetsprincipen till f\u00f6rarbetena som r\u00e4ttsk\u00e4lla kan man 30 Sökanden önskar vidare, genom en mer extensiv tolkning av det omtvistade beslutet, att förstainstansrätten skall fatta ett beslut med mer generell räckvidd, som innebär att kommissionen anmodas att i framtiden ändra sin policy på området, så att varje konsumentorganisation kan få ta del av icke konfidentiella handlingar i varje antidumpningsförfarande som rör varor som inte Hitta och anmäl dig till utbildningar på alla Sveriges högskolor och universitet.

Det ska vara tydligt vad som är förbjudet - Tillämpas på klara fall Tolkning av ett oreglerat fall med ledning av ett likartat fall som är reglerat.